دانلود مقاله , دانلود تحقیق, نمونه سوالات استخدامی
آموزش تعمیر نرم افزاری و سخت افزاری انواع گوشی های موبایل

دسته بندی محصولات

دانلود انواع فایل روت گوشی های سامسونگ

گیاهان آبزی رشته ی علوم کشاورزی

گیاهان آبزی رشته ی علوم کشاورزی

 

 

 

 

 

 

موضوع:

گیاهان آبزی رشته ی علوم کشاورزیفهرست
پيشگفتار يازده
فصل اول  تالوفيتها 1
مقدمه 1
1-1 جلبكها 2
تكثير رويشي 2
1. توليدمثل غيرجنسي 3
2. توليدمثل جنسي 4
چرخه هاي زندگي 5
اكولوژي 7
گوناگوني اكولوژيكي سيانوفيت ها 8
تنوع اكولوژيكي جلبك هاي سبز 11
اكولوژي جلبك هاي قرمز 12
اكولوژي اوگلنوئيدها 14
اكولوژي دينوفلاژله ها 15
اكولوژي جلبك هاي قهوه اي 16
اكولوژي دياتوم ها 18
فيتوپلانكتون ها 19
فيتوپلانكتون هاي دريايي 20
فيتوپلانكتون هاي درياچه اي 21
فيتوپلانكتون هاي رودخانه اي 23
جلبك هاي كف زي آب هاي شيرين 24
درياچ هها و حوضچه ها 26
باتلا قها 27
جلبك هاي برفي 28
جلبك هاي سنگزي 28
جلبك هاي دريايي كف زي 29
پنج
مرداب هاي نمكي (آبريزهاي نمكي) 29
2-1 قارچ ها 30
پراكندگي و زيستگاه هاي مختلف قارچ ها 34
3-1 گلسنگ ها 36
فصل دوم  بريوفيت ها 37
مقدمه 37
رده بندي بريوفيت ها 37
1-2 خز هها 38
2-2 جگرواش ها 39
3-2 علف شاخي ها 41
فصل سوم  نهانزادان آوندي (پتريدوفيت ها) 45
مقدمه 45
طبقه بندي 46
1-3 پسيلوفيت ها 47
2-3 ليكوپوديوفي تها (پنجه گرگيان) 49
ويژگي هاي مهم پنجه گرگيان 49
شرح خانواده هاي زنده پنجه گرگيان 50
الف) خانواده ليكوپودياسه (پنجه گرگ) 50
ب) خانواده سلاژينلاسه (علف خوك) 52
ج) خانواده ايزوئتاسه 53
3-3 اكويستوفيت ها (دم اسبيان) 54
ويژگي هاي مهم دم اسبيان 56
4-3 پولي پوديوفيت ها (سرخسيان) 57
طبقه بندي 58
شاخه پولي پوديوفيت ها 59
مشخصات رده پولي پوديوپسيدا 59
خانواده هاي منتخب 61
الف) خانواده مارسيله آسه 61
ب) خانواده سالوينياسه 62
ويژگي هاي مهم سرخس ها 64
فصل چهارم  نهاندانگان 65
مقدمه 65
1-4 رده ليليوپسيدا 65
1-1-4 زير رده آليسماتيده 66
راسته آليسماتالس 66
الف) خانواده بوتوماسه 66
ب) خانواده ليمنوكاريتاسه 67
ج) خانواده آليسماتاسه 68
شش
راسته هيدروكاريتالس 71
راسته نجدالس 73
الف) خانواده آپوگتوناسه 73
ب) خانواده شيوچزرياسه 75
ج) خانواده جونكاجيناسه 75
د) خانواده ليلائيسه 76
ه) خانواده نجداسه (تيزك) 77
و) خانواده پوتاموگتوناسه 78
ز) خانواده زانيچلياسه 79
ح) خانواده زوستراسه 80
2-1-4 زير رده كملينيده 81
راسته كملينالس 82
الف) خانواده گزيريداسه 82
ب) خانواده ماياكاسه 83
ج) خانواده كمليناسه (برگ بيدي) 83
راسته اريوكائولالس 84
خانواده اريوكائولاسه 85
راسته رستيونالس 86
الف) خانواده فلاژلارياسه 86
ب) خانواده رستيوناسه 86
راسته پوآلس (گرامينه) 88
الف) خانواده گرامينه (پوآسه) 89
راسته ژونكالس (جگن) 92
خانواده ژونكاسه 93
راسته سيپرالس 94
خانواده سيپراسه 94
راسته تيفالس 96
الف) خانواده تيفاسه 97
ب) خانواده اسپارگانياسه 98
3-1-4 زير رده آر ه سيده 99
راسته آرالس 99
الف) خانواده آراسه 99
ب) خانواده لمناسه (عدسك آبي) 101
4-1-4 زير رده ليليئيده 102
راسته ليليالس 104
الف) خانواده پونته درياسه 104
ب) خانواده ايريداسه (زنبق) 105
ج) خانواده ليلياسه (لاله) 107
راسته اركيدالس (ثعلب) 110
الف) خانواده اركيداسه (ثعلب) 110
2-4 ماگنوليوپسيدا 113
1-2-4 زير رده ماگنوليئيده 113
هفت
راسته نيمفالس 114
الف) خانواده سراتوفيلاسه 114
ب) خانواده نيمفاسه (نيلوفر آبي) 115
راسته رانونكولالس 116
خانواده رانونكولاسه (آلاله) 116
2-2-4 زير رده هامامليده 118
راسته ميريكالس 119
الف) خانواده ميريكاسه 119
ب) خانواده بتولاسه (غان) 120
3-2-4 زير رده كاريوفيليده 122
راسته كاريوفيلالس 122
خانواده پرتولاكاسه (خرفه) 122
خانواده پولي گوناسه (علف هفت بند) 123
4-2-4 زير رده ديلنيئيده 124
راسته تئالس 125
الف) خانواده الاتيناسه 125
راسته مالوالس 126
خانواده مالواسه (پنيرك) 126
راسته ويولالس (بنفشه) 127
خانواده ويولاسه (بنفشه) 127
راسته ساليكالس (بيد) 130
الف) خانواده ساليكاسه (بيد) 130
راسته كاپارالس 131
خانواده براسيكاسه يا كروسيفرا (شب بو) 131
راسته اريكالس 133
خانواده اريكاسه (آزاليا) 134
راسته پريمولالس 135
خانواده پريمولاسه (پامچال) 135
5-2-4 زير رده رزيده 137
راسته رزالس 137
خانواده دروزراسه (گياهان حشره خوار) 137
راسته فابالس 138
خانواده فاباسه يا لگومينوزه (نخود يا حبوبات) 139
راسته ميرتالس 141
الف) خانواده ريزوفوراسه (مانگرو) 141
ب) خانواده اناگراسه (گل مغربي) 142
راسته جرانيالس (شمعداني) 143
خانواده جرانياسه (شمعداني) 144
راسته آپيالس (امبلالس) 145
خانواده آپياسه يا امبليفرا (چتريان) 145
6-2-4 زير رده آستريده 147
راسته جنتيانالس 148
هشت
خانواده جنتياناسه 148
راسته لاميالس 149
الف) خانواده بوراژيناسه ( گل گاوزبان) 150
ب) خانواده لامياسه يا لابياته (نعناع) 151
راسته پلانتاژينالس 153
خانواده پلانتاژيناسه 153
راسته اسكروفولاريالس 154
خانواده اسكروفولارياسه 154
راسته كامپانولالس 156
خانواده كامپانولاسه (گل استكاني) 157
راسته روبيالس 157
خانواده روبياسه (روناس) 158
راسته آسترالس 159
خانواده آستراسه يا كمپوزيته (گل آفتابگردان) 159

تعداد صفحه: 180

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Hydrophytes_Payam-Noor_651222_3579.zip2.9 MB

مقاله ای در مورد گیاه شناسی

مقاله ای در مورد گیاه شناسی              موضوع: مقاله ای در مورد گیاه شناسی   فصل اول: سلول و بافت های گیاهی فصل دوم: مورفولوژی اندام های گیاهی فصل سوم: ساقه فصل چهارم: ساختمان گل و میوه فصل پنجم: رشد و نمو در گیاهان فصل ششم: متابولیسم فصل هفتم: تغذیه گیاه فصل هشتم: فتو پریودیسم فصل نهم: هورمون های گیاهی   تعداد صفحه : 251 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت اصول و روش های رده بندی گیاهان

پاورپوینت اصول و روش های رده بندی گیاهان           موضوع: پاورپوینت اصول و روش های رده بندی گیاهان مقدمه: كتابهاي بسياري درباره خانواده هاي گياهي و خصوصيات هر كدام نوشته شده است . ولي كمتر كتابي است كه در پيرامون اصول رده بندي نگاشته شده باشد . از قرن نوزدهم تاكنون كوشش بسيار كمي به عمل آمده تا هدفها و روشهاي تاكزونومي كلاسيك  شرح داده شود در نتيجه كمتر به موضوعات پيرامون تاكزونومي امروزي (مدرن ) كه به مسائل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

مقاله جامع در مورد ساختار سلول

مقاله جامع در مورد ساختار سلول       موضوع: مقاله جامع در مورد ساختار سلول سه بخش اساسي سلول عبارتند از: – غشاء – سيتوپلاسم – هسته غشاء • غشاء پرده اي نرم است كه پيرامون سلول را ميپوشاند سيتوپلاسم • درون فضاي سلول را ماده اي به نام سيتوپلاسم پر ميكند. • درسيتوپلاسم اجزايي به نام اندامك وجود دارد.  هسته • هسته درميان سيتوپلاسم قرارگرفته است • ونقش اساسي واصلي را درزن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه